۱۳۹۱ اسفند ۳, پنجشنبه

چرا بی خدایان مشکلی با بوداییان ندارند؟

برای پذیرش هر نتیجه ای باید تحقیق و بررسی دقیق انجام داد. هر گفته ای که در تضاد با مشاهدات طبیعی بود را باید رد کرد حتی اگر سخن خود بودا باشد.
دالای لامای چهاردهم، تنزین گیاستو