۱۳۹۱ بهمن ۲۸, شنبه

تصاویر باور نکردنی از سطح خورشید

این تصاویر به کمک فیلتر هیدروژن-آلفا گرفته شده اند. این فیلتر ها تنها بخشی از نور را ثبت می کنند که فرکانسی برابر با فرکانس فوتون های آزاد شده از هسته هیدروژن در زمان کاهش سطح انرژی از سطح  سوم به سطح دوم  دارند.