۱۳۹۲ فروردین ۸, پنجشنبه

دهان پر از ماهی


شاید برای شما هم جالب باشد که چرا پافین می تواند به راحتی این همه ماهی را دهانش جای دهد و مسئله وقتی پیچیده تر می شود که این پرنده باید با دهانی پر از ماهی شکارش را ادامه دهد.
 


 پاسخ در قلاب های داخل دهان پرنده نهفته است. پس از اینکه یک ماهی به دام افتاد، پافین به کمک زبانش، با کمی فشار، قلاب های سقف دهانش را در بدن ماهی فرو می کند و بدون نگرانی به شکارش ادامه می دهد.نکته جالب دیگر در شکل زمخت بدن و سر این پرنده نهفته است. گفته می شود این پرنده به خاطر کشتن ماهی های زیاد دچار عذاب وجدان شده و به این شکل در آمده است. ولی اگر به نحوه شکار این پرنده در زیر آب دقت کنید متوجه می شوید که چرا بدن و سر پافین چنین شکلی پیدا کرده. بسیاری از پرنده های دریایی با شیرجه زدن در آب به شکار می پردازند، به عبارت دیگر از انرژی جنبشی تولید شده در هنگام شیرجه زدن برای حرکت در زیر آب استفاده می کنند اما پافین در زیر آب به مانند یک ماهی شنا می کند و به دنبال ماهی های بیچاره می رود. بنابراین به ماهیچه های قویتر، بالهای کوتاه تر و قدرتمند تر نیاز دارد. 


کرمکی