۱۳۹۱ اسفند ۱۴, دوشنبه

خمیدگی سطح آب توسط وزن حشره


 کشش سطحی نیروی بسیار کوچکی است که به خاطر نامساوی بودن نیروهای بین مولکولی بین دو سیال به وجود می آید. این نیروی ناچیز می تواند یک حشره را بدون اینکه در آب فرو رود بر روی آب نگه دارد. در عکس اول می توان خمیدگی سطح آب زیر پای یک زنبور را مشاهده کرد. البته این نیرو به قدری هست که آبدزدک می تواند به کمک این نیرو بر سطح آب تولید مثل کند!ء