۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۴, شنبه

قدرت انگشتان مرتضویمرتضوی می تواند با یک چرخش انگشتانش شما را به آسمان بفرستد