۱۳۹۳ فروردین ۱۴, پنجشنبه

سرعت نور و آلبرتعلی شریعتی



اگر حاکمی با سرعت نور به مملکتی بریند، مردم آن سامان عکس رخ حاکم را در ماه خواهند دید.

 آلبرتعلی شریعتی