۱۳۹۳ فروردین ۱۳, چهارشنبه

نسبیت آلبرتعلی شریعتیقضیه نسبیت ولایی
رهبری نسبت به مردم کوچه و بازار مقام معظم است ولی نسبت به جیش العدل، هیچی!
 آلبرتعلی شریعتی