۱۳۹۳ فروردین ۲۱, پنجشنبه

برای ریحانه جباری
زنی که ساعت نه شب تنها از خانه بیرون بیاید حتما فاحشه است و بدیهی است که هر کسی می تواند به این زن تجاوز کند.
 آلبرتعلی شریعتی