۱۳۹۳ مهر ۴, جمعه

مانع اصلی آزادی زنان در ایران
تا زمانی‌ که زنان فکر می کنند متعلق به یک نفر دیگری هستند - حجاب روی سر دارند. حجاب فقط یک متر پارچه نیست!

این دختر خانم  به اصطلاح مبارز راه آزادی زنان اعتقاد دارد که:
"اینجا توی ایران من قبل از همه آدمهای رو زمین اول متعلق به بابامم بعدشم داداشم در نهایتم شوهرم. "