۱۳۹۳ آبان ۹, جمعه

تصویر بازسازی شده از مظنون اسید پاشی

پلیس ایران با استفاده از تکنیک های خاص شناسایی چهره و نرم افزارهای پیچیده پولیسی همچون MS-Paint توانست چهره مظنون به اسید پاشی را بازسازی کند. 
پی نوشت: صاحب عکس هیچ ربطی به موضوع اسید پاشی ندارد.

لینک های اسیدی:

تلخندهای اسیدی

تماس تلفنی یک آدم بیکار با 110 اصفهان