۱۳۹۳ خرداد ۱۵, پنجشنبه

جنتی، مهدوی کنی و عزراییل
خدا: ای عزراییل فرمان می دهیم که جنتی را بکش!
عزراییل: نمی شه! رفسنجانی می گه هنوز زوده! به جاش گفته مهدوی کنی را بکشم!