۱۳۹۱ دی ۲۹, جمعه

بیداری اسلامی جوانان ایران


کدام یک از اعمال جمعی زیر گزینه احوط و مجاز برای گروهی از جوانان مومن و مومنه می باشد؟
الف - ورزش و نرمش در سپیده صبح
ب- رقص و شادی در چهارشنبه سوری
ج- قدم زدن در طبیعت
چ- روابط دوستانه
ح- رفتن به دانشگاه های مختلط
خ- تماشای اعدام در سحرگاه همراه با تخمه و کف و سوت بلبلی (قر کمر احتیاط دارد)

کرمکی