۱۳۹۱ آذر ۱۰, جمعه

مرگ نسرین ستوده بر اثر تعفن جسد ملت ایران است

در مورد مردم عصر وزوزه میرزا چه فکر می کنید:
گویند در دوره وزوزه میرزا، زنی که شهره به پاکدامنی و علم و هنر بود به حمایت از یتیمان و صغیران شهر بپا خاست. وزوزه میرزا که دید عمل این زن سطح توقع رعیت را بالا ببرد و رعیت هم برای دستیابی به حق و حقوق خود تحریک شوند، آن زن را دعوت به سکوت در برابر ظلم نمود که این ظلم لازم است برای امنیت ملی. آن زن به پاداش و تهدید و شکنجه نرم نشد و از کار نایستاد و نگذاشت کودکان اسباب دست سیاست ورزی و قدرت ورزی وزوزه میرزا شوند. جالب آنجاست که مردمان ممالک دیگر که نه همزبان آن زن بودند و نه از آب و خاک او دست به حمایت از او زدند اما مردم دیار وزوزه میرزا چنان به خواب رفته بودند و در فکر یارانه و شاه و شاهزاده و سبز و سرخ و بنفش و آبی و قرمز و من و تو بودند که نه تکانی به خود دادند و نه نامی از آن زن به زبان راندند.
من تحمل ندارم بقیه اش را بنویسم. خلاصه اینکه خیلی مردم چندش آوری هستیم ما. سه هزار سال تاریخ داریم که همش پر بوده از همین داستان ها و ظلم ها و سکوت ها.  
کرمکی