۱۳۹۲ اسفند ۴, یکشنبه

دزد و کلید - هالو


به سگان دهات فرمان ده                   کمتر عوعو کنند در این ده
گو به آن پاسبان وارون بخت                برود خانه اش بخوابد تخت
زحمت بی خودی به خویش مده             نیست لازم حراست از این ده
آن چراغی که در گذر سوزد                نیست لازم دگر بیافروزد
تا در این مملکت خدا باشد                  دزد مهمان کدخدا باشد
در خانه نبند دیوانه                           دزد دارد کلید این خانه